Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

ePaper Finland Oy
Y-tunnus 2237548-7
Rosendalinkuja 1 LT1, 01520 Vantaa
Asiakaspalvelu: info@lehtiluukku.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö: Jouni Ikonen

REKISTERIN NIMI

Lehtiluukku.fi asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Asiakassuhde

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin.

Rekisterin nimi- ja osoitetietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, jos asiakas on sallinut tietojen luovutuksen näihin tarkoituksiin.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Sähköpostiosoite
Asiakasnumero
Kielivalinta
Aktiiviset palvelut
Tilatut palvelut
Muut asiakkuussuhteen aikana saadut tiedot
Laskutukseen liittyvät tiedot
Suoramarkkinointikielto
Kirjautumisen IP-osoite

Rekisteri ei sisällä kaikkia näitä tietoja kaikista käyttäjistä.

TIETOLÄHTEET

Rekisterin asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan tekemistä muutoksista. Suoramarkkinointikielto tallennetaan asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä tai erillisen ilmoituksen perusteella. Sähköiseen suoramarkkinointiin pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti.

TIETOJEN LUOVUTUS

ePaper Finland Oy voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa niille yhteistyökumppaneille (mm. lehtikustantajat), joiden tuotteita tai palveluita käyttäjä ottaa käyttöön ja joiden jälleenmyyjänä tai palveluntarjoajana ePaper Finland Oy toimii.

Kaikilta kolmansilta osapuolilta vaaditaan, että he käsittelevät tietoja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilötietojasi ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti ja alan yleisten tietoturvakäytäntöjen mukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden ePaper Finland Oy:n työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu ja joilla on sitova vaitiolovelvollisuus.

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.